Algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden:

Eventflorist

Opdrachtnemer: Onder opdrachtnemer wordt verstaan MiFleur. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder MiFleur

Commerciele activiteit van Mirill BV 

BTW 0758759536 

Gevestigd Karreweg 71 9770 Kruisem 

Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, persoonlijk feest of bedrijfsevent – of in wiens naam MiFleur een bruiloft, persoonlijk feest of bedrijfsevent organiseert, een reservering daartoe pleegt of een aankoop daartoe verricht. Onder de opdrachtgever wordt eveneens verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het huren van materiaal van een event materiaal verhuurt of een reservering daartoe pleegt.

Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarbij de opdrachtnemer prestaties verricht in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst gesloten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Alle partijen erkennen deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden. Het aanvaarden van een offerte brengt een overeenkomst teweeg.
1.2 De algemene voorwaarden kunnen slechts gewijzigd worden middels schriftelijke goedkeuring door MiFleur
1.3 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden  integraal van toepassing.
1.4 Aankopen die door de opdrachtnemer worden verricht in het kader van de overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever waarbij deze laatste op eerste verzoek in de terugbetaling aan de opdrachtnemer voorziet.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

2.1 Offertes zijn onder voorbehoud van omissies en verschrijvingen. Aan druk-en zetfouten alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van vier weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
Prijzen worden opgegeven op basis van de tarieven die van kracht zijn op de datum van de opgave ervan. Na bestelling behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de opgegeven prijzen aan te passen om zodoende eventuele prijsschommelingen op te vangen. Deze prijswijziging kan maximaal 12,5 % van de overeengekomen prijs bedragen. De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever binnen de 7 werkdagen na vaststelling ervan in kennis van eventuele prijswijzigingen. Indien aan een opdrachtgever kortingen worden toegestaan, gelden deze uitsluitend voor de individuele bestellingen en/of prestaties waarvoor ze worden toegestaan. Zij creëren in geen geval, zelfs niet bij herhaalde verlenging ervan, in hoofde van de opdrachtgever, een recht op gelijkaardige kortingen bij andere of volgende bestellingen.
2.3 Indien de opdrachtnemer de opdracht heeft gekregen van de opdrachtgever en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, zelfs voor dat er een overeenkomst tot stand is gekomen, is de opdrachtgever alle kosten hiermee gepaard gaande verschuldigd.
Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d.
2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.6 De kosten van diensten en goederen geleverd door derden  of aangestelden zijn niet inbegrepen in de prijzen te voldoen aan de opdrachtnemer. Alle bijkomende kosten zijn ten laste van de opdrachtgever, ongeacht de aard ervan.
2.7 Indien de opdrachtgever de offerte wilt goedkeuren dient deze ondertekend doorgestuurd te worden naar info@mifleur.be  Eventuele reservaties in het kader van de opdracht kunnen maar worden doorgevoerd nadat de opdrachtnemer het gevraagde voorschot in ontvangst heeft genomen.

Artikel 3 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De opdrachtnemer heeft het recht prestaties te laten uitvoeren door derden.
3.2 Indien door de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst prestaties worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, zijn alle kosten die niet zijn overeengekomen in de overeenkomst ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 4 – WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover inlichten.
4.3 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte noodzakelijke hogere kosten, aan de opdrachtgever door te rekenen. Eventuele prijswijzigingen worden binnen de zeven werkdagen na kennisname ervan meegedeeld door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever.
4.4 Bovendien mag de opdrachtnemer het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de prestaties blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, met name doch niet beperkt tot wanneer in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden verwacht de overeengekomen prestaties te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. De opdrachtnemer zal de in het geval van een voornemen tot verhoging van het bedrag  de opdrachtgever in kennis stellen. De gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 5 – BETALING

5.1 Bij het afsluiten van de overeenkomst of het aanvaarden van een offerte vindt er door de opdrachtgever een voorschotbetaling plaats van 50 % van het geoffreerde of overeengekomen bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer anders is overeengekomen. De opdrachtgever ontvangt voor aanvang van het evenement een volgende factuur. Dit bedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Na afloop van het evenement ontvangt de opdrachtgever eventueel een saldofactuur, eveneens te betalen door de opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum.
Eventueel protest  tegen (een gedeelte van) de facturen schort de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.
Zo protest nodig zou blijken, dient de opdrachtgever de facturen bij aangetekend schrijven te protesteren binnen de 8 dagen na ontvangst ervan, bij gebreke waaraan de factuur wordt geacht te zijn aanvaard door de opdrachtgever.
5.2 Bij gebreke van betaling op de vervaldatum is, na vergeefse ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75,00 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
5.3 Ingeval van annulatie na aanvaarding van de offerte of ondertekening van de overeenkomst is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van minimaal 40% van de overeengekomen prijs in de aanvaarde offerte of  overeenkomst, met voorbehoud voor eventuele schade en/of gederfde inkomsten dewelke dit bedrag te boven gaat. Bij annulatie binnen de 30 dagen vóór het event blijft de overeengekomen prijs in zijn geheel verschuldigd.

Artikel 6 – ONDERZOEK EN KLACHTEN

6.1. Klachten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na de datum van het plaatsgevonden evenement aangetekend en omstandig gemotiveerd bij de opdrachtnemer te worden ingediend. Iedere klacht na genoemde termijn is onaanvaardbaar. De reactie op een laattijdige klacht doet geen afbreuk aan deze bepaling. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de eventuele tekortkoming te bevatten, zodat de opdrachtnemer er omstandig kennis van kan nemen.
6.2 Het protest tegen een factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. De reactie op een laattijdige klacht doet geen afbreuk aan deze bepaling. Klachten betreffende een zelfstandig onderdeel in een gespecificeerde rekening, ontheffen de opdrachtgever niet van zijn plicht tot integrale betaling van de factuur. Indien de betalingen niet gebeurd zijn op de vervaldata worden alle nog verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar. Dit geeft de opdrachtnemer  tevens het recht contante betaling te vragen voor elke verdere verhuur van materiaal en diensten of leveringen van welke aard ook, ongeacht de voorwaarden van de overeenkomst of de bestelling waarop zij betrekking hebben en onverminderd het recht om de leveringen stop te zetten. De gebruiker behoudt zich eveneens het recht voor om per aangetekend schrijven de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Wanneer de opdrachtnemer van dit recht gebruikt maakt zal de ontbinding van de overeenkomst plaatsvinden de 8e dag na de verzending van het aangetekend schrijven.

Artikel 7 – ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

7.1 De opdrachtnemer heeft het recht een overeenkomst te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.
7.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of derden onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is de opdrachtnemer gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de openstaande saldi van de op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7.4 De opdrachtnemer raadt de opdrachtgever aan een huwelijksdagverzekering af te sluiten – of minstens te melden aan zijn familiale verzekering dat er een evenement in zijn naam zal plaatsvinden.
7.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtnemer, zal deze in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van de opdracht aan een derde.
De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen als ook bij het om even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever.
7.6 Bij ziekte of andere overmacht bij de opdrachtnemer zal deze alles in het werk zetten om in haar vervanging te voorzien. De opdrachtnemer maakt deel uit van een netwerk aan Floral Wedding Professionals waarin bij voorkeur een vervanger zal worden gezocht.
7.7 In alle geval worden de eventuele schadevergoedingen die worden in rekening gebracht, o.a. doch niet beperkt tot die voor annulatie, toegerekend en/of doorgerekend aan de opdrachtgever.

Artikel 8 – AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Indien door de opdrachtnemer een fout of nalatigheid wordt gemaakt doordat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is de opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
8.2 De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever  en/of schade wegens door de opdrachtnemer gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
8.3 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan de opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. In geval van schade verricht door de opdrachtnemer zal deze, zo nodig, verhaald worden op de verzekeraar van de opdrachtnemer.
8.4 De aansprakelijkheidsbeperking in hoofde van de opdrachtnemer vervat in artikel 8 van deze algemene voorwaarden wordt mede bedongen ten behoeve van de door de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden en aangestelden.
8.5 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van goederen tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht wie opdracht geeft voor het vervoer of de verzending.
De vervoerkosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever de geadresseerde van een bestelling of levering is, heeft deze de verplichting de vervoerder slechts kwijting te geven na grondig nazicht van de goederen en aanvaarding ervan. De opdrachtnemer is in geen enkel geval en voor geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor de levering van goederen, zelfs indien dit zou geschieden met tussenkomst van aangestelden of derden.
8.6 De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de prestaties of het materiaal van externe leveranciers of aangestelden. De opdrachtnemer kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele nalatigheid van derden en/of aangestelden.
8.7 Materiaal (van MiFleur of andere) moet door de opdrachtgever in dezelfde staat terug afgeleverd worden als in de staat waarin het werd geleverd. Behoudens de mogelijkheid van de opmaak van een door partijen ondertekende productomschrijving op vraag van de opdrachtgever, geldt er een vermoeden dat al het materiaal zich in perfecte staat bevindt.  Elke schade of verdwijning zal integraal worden doorgerekend aan de opdrachtgever, volgens een reële vergoeding (aankoopprijs/herstellingskost/voorwaarden externe leverancier) en worden betaald door de opdrachtgever op eerste verzoek van de opdrachtnemer.

Artikel 9 – VRIJWARING

9.1 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
9.2. Indien de opdrachtgever aan de opdrachtnemer  informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten en dat deze vrij kunnen worden gebruikt zonder enige beperking inzake onder andere intellectuele eigendom.
9.3 In overeenkomsten met derden is de opdrachtnemer enkel te beschouwen als een tussenpersoon. Alle overeenkomsten met derden of aangestelden worden gesloten in naam en voor rekening van de opdrachtgever.
9.4 In het geval waarin de opdrachtnemer gevraagd wordt om offertes te tekenen of om goederen in ontvangst te nemen, is dit steeds in naam en voor rekening van de opdrachtgever. Op geen enkel moment kan de opdrachtnemer aansprakelijk worden gesteld onder andere voor overeenkomsten, de uitvoering van overeenkomsten of de betaling van overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtgever en een derde (of haar werknemers en/of aangestelden) waarbij de opdrachtnemer heeft bemiddeld.

Artikel 10 – OVERMACHT, STAKING, LOCK-OUT OF ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de niet kan worden toegerekend aan de partij dewelke overmacht inroept. Ziekte en/of ongeval vallen tevens onder overmacht.
10.2 De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk en ten laatste drie dagen na de overmachtsituatie schriftelijk door de opdrachtnemer op de hoogte gesteld van eventuele overmacht, tenzij het adres of contactnummer van de opdrachtgever niet aan de opdrachtnemer bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.
10.3 Indien de opdrachtnemer op het moment van intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, is de opdrachtgever pro parte betaling hiervoor verschuldigd.
Indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst door overmacht, staking, lock-out of andere onvoorzienbare omstandigheden verhinderd wordt haar verplichtingen tegenover de opdrachtgever na te komen heeft de opdrachtnemer de keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten delen als ontbonden te beschouwen zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is. De opdrachtgever is alle gevallen gehouden het reeds geleverde te betalen.

Artikel 11 – GEHEIMHOUDING

11.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst met elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
11.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, is de wederpartij niet gerechtigd op enige schadevergoeding hieraan verbonden, noch heeft zij het recht de ontbinding van de overeenkomst te eisen.

Artikel 12 – INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1 De opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
12.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van de opdrachtgever te gebruiken, openbaar maken, verdelen of bewerken. Elke inbreuk hiertoe leidt tot schadevergoeding ten gunste van de opdrachtnemer.
12.3 De opdrachtgever heeft de verplichting om de intellectuele eigendom van de opdrachtnemer te beschermen en vrijwaren, teneinde deze o.a. te laten erkennen en respecteren door derden zoals, doch niet beperkt tot, een fotograaf of videograaf.
12.4 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle inbreuken op de intellectuele eigendom van de opdrachtnemer, derden en/of aangestelden.

Artikel 13 – GESCHILLEN & TOEPASSELIJK RECHT

13.1 In geval van betwisting is uitsluitend het Vredegerecht te Oudenaarde bevoegd, bij uitbreiding de rechtbanken van de afdeling Dendermonde van het arrondissement Oost-Vlaanderen. Het Belgisch recht is van toepassing.


Workshops

1. Toepassingsgebied

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn deze voorwaarden, die de klant verklaart te kennen en zonder enig voorbehoud te aanvaarden, steeds van toepassing op elke overeenkomst die tussen MiFleur  en de klant gesloten wordt.

MiFleur  behoudt zich het recht voor eventuele bijzondere voorwaarden van toepassing te verklaren, dewelke voorafgaand zullen worden vermeld of waarnaar voorafgaand zal worden verwezen. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.

De klant verbindt zich ertoe deze algemene en eventuele bijzondere voorwaarden na te leven.

Het inschrijven voor een workshop van MiFleur  leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

MiFleur  behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien een lopende overeenkomst wordt verlengd, zijn de nieuwe algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

2. Bedrijfsgegevens

MiFleur  is een commerciële activiteit van Mirill BV 

Gevestigd 

Karreweg 71 9770 Kruishoutem

3. Workshops

MiFleur  organiseert creatieve en florale workshops.

De inhoud van de workshops wordt beschreven op de website (www.mifleur.be).

De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop. Het voorzien begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.

Per workshop geldt een minimum van 8 deelnemers en geen maximum van aantal  deelnemers (dit kan variëren per workshop).

4. Inschrijven en totstandkoming van de overeenkomst

Wanneer de klant zich inschrijft voor een workshop, wordt deze meteen doorverwezen naar een betalingsmodule. Wanneer de betaling in orde is, ontvangt deze een bevestigingsmail.

De inschrijving is definitief en de overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze email wordt verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres.

De klant kan meerdere personen inschrijven voor een workshop. Deze personen ontvangen eveneens een bevestigingsmail.

Eén week voor de workshop ontvangt elke deelnemer een herinneringsmail voor de workshop.

MiFleur  en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van MiFleur  hiervoor als een vermoeden van bewijs.

5. Annulatie / afgelasten

Indien de klant zich voor een workshop heeft ingeschreven, maar toch niet aanwezig kan zijn, dient dit onmiddellijk gemeld via mail (info@mifleur.be). Deze annulatie is enkel geldig wanneer de ontvangst ervan bevestigd wordt door MiFleur .

Bij annulering tot uiterlijk twee weken (14 dagen) voor de workshop, wordt de betaling volledig teruggestort. Wanneer de workshop over meer dan 1 dag gespreid wordt, geldt als uiterlijke datum om te annuleren zonder kosten twee weken (14 dagen) voor de aanvang van de eerste sessie.

Bij annulering tot uiterlijk één week (7 dagen) voor de workshop, zal MiFleur  50% van de betaling terugstorten.

Bij annulering tijdens de week voor de workshop en op de dag zelf, gebeurt geen terugbetaling.

Indien de klant niet aanwezig is op de workshop (geen verwittiging), gebeurt geen terugbetaling.

Als de klant een vervanger heeft gevonden om de plaats in te nemen, wordt de betaling teruggestort van zodra de vervanger zijn contactgegevens via mail (info@mifleur.be) heeft bezorgd aan MiFleur  en de betaling van deze vervanger in orde is. 

MiFleur  behoudt zich het recht voor een workshop te allen tijde af te gelasten. In dat geval, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant. Het afgelasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

6. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. 

MiFleur  behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment aan te passen, maar de workshops worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

De betaling gebeurt door middel van bancontact, kredietkaart, KBC/CBC, Belfius Direct Net, Paypal of Ideal. Andere betalingsmogelijkheden worden niet toegelaten en zullen geen aanleiding kunnen geven tot een geldige betaling.

MiFleur  is vreemd aan de relatie tussen de klant en de bankinstelling en kan voor geschillen die voortvloeien uit de betalingswijze niet aansprakelijk worden gesteld.

7. Schade en aansprakelijkheid

Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan MiFleur  op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, …), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workhop. 

In geval van schadeaanspraken naar MiFleur dient de geleden schade alleszins in detail aangetoond en bewezen. Deze wordt bij alhier bedongen wederzijds akkoord alleszins beperkt tot maximaal 100 euro. 

Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant, kan MiFleur  de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

8. Overmacht

Gelijke welke externe oorzaak en onder meer het begrip overmacht in de meest ruime betekenis van het woord geeft MiFleur  het recht een gesloten overeenkomst als van rechtswege ontbonden of ze voor een door haar te bepalen termijn als geschorst te beschouwen, zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.

9. Auteursrechten en Copyright

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website, alle social media kanalen is copyright van toepassing.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van MiFleur . De lesgevers hebben recht op alle beelden voor persoonlijk commercieel gebruik. Commercieel gebruik door derde partijen is verboden, tenzij overeengekomen. 

Inbreuken op deze bepaling gevel aanleiding tot een schadevergoeding van 1000 euro per dag dat deze inbreuk blijft voortduren en niet wordt gestaakt. Dit alles onverminderd het recht van MiFleur  om een grotere schadevergoeding te vorderen indien bewezen.

10. Privacy

MiFleur  heeft het recht de persoonsgegevens van de klant bij te houden.

MiFleur  verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan derden zonder toestemming van de klant zelf.

De klant kan steeds de gegevens dewelke op hem betrekking hebben opvragen aan MiFleur.

11. Klachten

Klachten met betrekking een workshop, dienen zo snel als mogelijk en uiterlijk één week na de workshop per email of aangetekend schrijven aan MiFleur  ter kennis worden gebracht.

In geval van geschillen tussen MiFleur  en de klant zal eerst -getracht worden deze in der minne op te lossen.

12. Nietigheid

De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden of eventuele bijzondere voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang. De niet-geldige bepaling wordt vervangen door de meest nauw aansluitende, wel geldig.

13. Afstand van recht

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit.

14. Toepasselijk recht

Indien minnelijke geschillenoplossing niet mogelijk blijkt, zijn de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.